Обява ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ №01/05.11.2018 г.

За избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 /01.07.2016 г. Във връзка с изпълнение на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0053-С01/21.01.2019 г. с наименование „„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител за предоставяне на услуга за реализиране на Дейност 1 от проекта, […]

Първа среща по проект „Шанарани”

Равенството между половете и намаляването на свързаните с тях стереотипи включват широка аудитория в Европа по отношение на неотложни проблеми. Представянето на женствеността и мъжествеността са социални конструкции, които ни налагат от момента, в който се родим. Действително, младите хора и младежките работници често не разполагат с ресурси, за да привлекат вниманието на своите съмишленици към тази тема, за да […]

Заключителна конференция по проект “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”

Заключителна конференция по проект “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)  в Солун. Виж интернет-страницата на проекта: http://www.find-consulting.eu/

Конференция по проект “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”

Конференция по проект “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING) в Югозападния университет „Св.Иван Рилски” – Благоевград. Виж интернет-страницата на проекта: http://www.find-consulting.eu/