СНЦ „Югозападна инициатива“ спечели проект по Оперативна програма „Добро управление“

СНЦ „Югозападна инициатива“ спечели проект по Оперативна програма „Добро управление“ – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Проектът „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, има за цели: Да се проучат добри практики и изготвят анализи, методики и модели на взаимодействието бизнес – гражданско общество – изпълнителна власт в условията на Дигиталната трансформация (ДТ) на обществото; Да се изготвят предложения за промени в нормативната база и структури, свързани с ДТ; Да се изгради Платформа за реализация на публични политики в областта на ДТ.

Сред предвидените дейности по проекта, чиято продължителност е 12 месеца, са извършване на проучвания, анализи и препоръки относно работата на администрацията, разработване на модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики, изработване на Платформа и предложения за промени в нормативната база и структура. Планиран е създаване на Консултативен съвет по Изкуствен интелект в чийто състав влизат представители на бизнеса, администрацията, научната общност и гражданското общество. Очаква се дейностите, които ще бъдат реализирани, да допринесат за повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и нарастване на активността на гражданското общество и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на индустриалната политика и по-точно стратегиите и политиките на Индустрия 4.0 и като цяло да се ускори дигиталната трансформация на икономиката.

Целевите групи по проекта са: Административни структури на изпълнителната власт – администрациите по чл. 38, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), областните администрации, общините и специализираните териториални администрации по чл. 38, ал. 2, т. 3 от ЗА, както и техните служители; конкретен представител – Министерство на икономиката (МИ); Неправителствени организации, както и техните служители; Социално-икономически партньори (чрез представителство на браншови организации и социално-икономически партньори).

Партньор по проекта е СНЦ „Институт за европейски ценности“ – София. В най-скоро време ще бъдат публикувани и разяснени подробности по изпълнението на проекта. Лице за контакт: Ирина Драганова 0884 111 242, draganovairina2@gmail.com.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *