Обява ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ №02/12.12.2018 г.

За избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01/07/2016

Във връзка с изпълнение на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0053-С01/21.01.2019 г. с наименование „„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител за предоставяне на услуга за реализиране на Дейност 2 от проекта, Сдружение с нестопанска цел „Югозападна инициатива“ – Благоевград набира оферти при следните условия на изпълнение:

Предмет на услугата: Наръчник с модели на взаимодействието бизнес – гражданско общество – изпълнителна власт (в условията на ДТ)

Тип на услугата: Избор без провеждане на процедура чрез публикуване на покана за набиране на оферти, по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 /01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договор.

Описание на услугата: Основната задача на Наръчника е да се разкрият закономерностите в представителите на различните целеви групи от ЕС, света за начините на формулиране на стратегии и политики в областта на ДТ и механизмите на взаимодействие между трите основни групи: изпълнителна власт – бизнес – гражданско общество.

В тази дейност се извършват: Анализ на заинтересовани страни – бизнес – гражданско общество – изпълнителна власт; Методика за прилагане на иновативните модели чрез взаимодействието – държава – бизнес – гражданско общество, свързани с икономическите политики. Събират се добри практики на взаимодействие между – правителство – бизнес – гражданско общество във водещите в технологично отношение европейски страни: Швеция, Финландия, Швейцария, Германия, Франция. Извършване на проучвания и изследвания, свързани с гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на ДТ на българската индустрия – натрупан опит в страната;  Обзор на формираните иновативни модели за работа на публично-частни структури, подходящи за българските условия. Да се търси формулировка на иновативен модел за триалог (тристранна дискусионна група при прилагане на Принципът на партньорство.

Тази дейност обхваща анализирането и обработването на голям обем информация, която се обобщава в няколко анализа необходими за изпълнението на последващи дейности, включително:

• проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите;

• разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на стратегически планове и концепции – част от аналитичен доклад;

• анализи на икономическото и социалното състояние на страната в условията на ДТ – част от аналитичен доклад;

Задачите тук са да се използва максимален обем информация независимо, че анализите ще бъдат разработвани в условията на недостатъчна информационна обезпеченост за бъдещето от страна на по-високите нива на планиране (национални програми), той може да бъде ефикасно средство за диалог с централните и други власти при решаването на социално икономическите проблеми. Създаване на база данни.

Наръчника с методиката и проучванията се оформят в доклад – до 50 стр.;

Срок на изпълнение на услугата: Избрания изпълнител следва да започне изпълнение на дейностите до 7 дни след сключване на договор. Краен срок за предоставяне на изготвен доклад – 30.06.2019 г.

Прогнозна стойност: Предложената цена не следва да надвишава общо 24 800.00 лв. /двадесет и четири хиляди двеста и осемстотин лева/ без ДДС. Ценовото предложение следва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката и цената да бъде посочена в български лева, без включен ДДС.

Дата на обявяване на поканата: 12.12.2019г.

Краен срок за приемане на оферти: 03.01.2019 г. 17.00 ч.

Вашата оферта следва да съдържа:

  1. Данни за кандидата;
  2. Ценово предложение – по образец;
  3. Срок на валидност;
  4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец;

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите оферти на адрес: гр. Благоевград, ул. „„Иван Гарванов”, № 1, ет.1 до 17,00 часа на 03.01.2019 г. или на посочен е-mail. Изпълнителят ще бъде избран по критерий най – ниска цена. За допълнителна информация: e-mail:, draganovairina2@gmail.com. Ръководител проект: Сергей Ангелов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *