Съобщение за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по проект №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“ Проектът №BG05SFOP001-2.009-00137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики “ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-00137-C01ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ […]

До заинтересованите лица!

На сайта на сдружението – рубрика БИБЛИОТЕКА са публикувани материали от изпълнението на проект„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, изпълняван от „Югозападна инициатива“. Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приключването на междинна фаза по проекта по Оперативна програма „Добро управление“

СНЦ „Югозападна инициатива“ има удоволствието да обяви приключването на междинна фаза по проекта по Оперативна програма „Добро управление“ – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. За тези няколко месеца успяхме да приключим успешно дейност […]

Проект Shanarani

Краят на едно пътешествие Минаха 18 месеца от началото на едно необикновено пътуване, което допринесе за повишаване на осведомеността на младите хора от шест различни страни за съществуващата разлика между половете. Партньорството на Shanarani имаше удоволствието да допринесе и да повиши осведомеността на младите хора по важни и неотложни въпроси като половите стереотипи и дискриминацията. Чрез нашия ангажимент в нашата […]

СНЦ „Югозападна инициатива“ е партньор по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“

СНЦ „Югозападна инициатива“ е партньор по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ – – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“: „Гражданското общество – субектът на местните културни политики“ – BG05SFOP001-2.009-0049-C01 с водеща […]

Как да използваме филми и актьорска игра в работата с младежи

Наръчник за работещи с младежи: „Кино&Актьорско майсторство“, разработен по проект Шанарани вече е преведен на български и достъпен за всички, които се интересуват. Това ръководство изследва как филма, театъра и актьорството могат да се използват от младежките работници в работата им с тяхната целева група. Той разглежда актьорската игра като метод за разработване, тестване и обмисляне на нови модели, които […]

Шанарани платформата е онлайн както и всички наръчници относно стереотипите по отношение на пола в Европа

Партньорството на Шанарани има удоволствието да информира младежките работници и младите хора в Европа за официалното представяне на образователна платформа за стереотипите относно пола и публикуването на три тематични наръчника, допълващи използването на виртуалната среда. Трите образователни текста, разработени по проекта, третират по различен начин проблема за дискриминацията по пол чрез прост език и ясна и линейна структура. В подробности […]

СНЦ „Югозападна инициатива“ спечели проект по Оперативна програма „Добро управление

СНЦ „Югозападна инициатива“ спечели проект по Оперативна програма „Добро управление“ – Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Проектът „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, има за цели: Да се проучат добри практики […]

Обява

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ №02/12.12.2018 г. За избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01/07/2016 Във връзка с изпълнение на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0053-С01/21.01.2019 г. с наименование „„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител за предоставяне […]

Oбява

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ №01/05.11.2018 г. За избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 /01.07.2016 г. Във връзка с изпълнение на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0053-С01/21.01.2019 г. с наименование „„Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител […]