Проекти

Февруари 2019 – януари 2020 – Проект „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“  – BG05SFOP001-2.009 – 053 е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Срок за изпълнение на проект 12 месеца, СНЦ „Югозападна инициатива е координатор на проекта.

Февруари 2019 – ноември 2019 – Проект „Гражданското общество – субектът на местните културни политики“  – BG05SFOP001-2.009 – 049 е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Срок за изпълнение на проект 10 месеца, водеща организация СНЦ „Институт за европейски ценности“, а СНЦ „Югозападна инициатива е партньор на проекта.

Февруари 2019 – януари 2020 – Проект „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора – иновативни модели за младежки политики“  – BG05SFOP001-2.009-137 е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Срок за изпълнение на проект 12 месеца, СНЦ „Югозападна инициатива е партньор на проекта, координатор Младежко сдружение ВЕРДИКО – Царево.

Декември 2017 – Април 2019 – Проект „Шанарани” (SHANARANI) е 18-месечен проект, съфинансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм +, ключово действие 2 – Стратегически партньорства в областта на младежта, който има за цел да създаде иновативни методологии за младите хора, които да включат и повишат осведомеността си за важността на намаляване на половите стереотипи и насърчаване на равните възможности за всички. СНЦ “Югозападна инициатива“ е партньор по проекта. Интернет страница на проекта: http://www.shanarani.eu/en/

Описание: http://www.bimec-bg.eu/uploads/bimec/Shanarani/Shanarani-log%206.jpg?1547828055899

Февруари 2012 – май 2014 – Проект Enhancement  of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” “F.IND. CONSULTING”, за финансиране по програма European territorial cooperation programme Greece – Bulgaria 2007-2013. Интернет страница на проекта: http://www.find-consulting.eu/

Описание: http://www.find-consulting.eu/FINDConsulting_files/Funding.png

Юни, 2011 – Проект „Access for Youth Access to employment for Social Vulnerable Youth in the field of viniculture” за финансиране по програма European territorial cooperation programme Greece – Bulgaria 2007-2013.

2009 година – кандидатстване с Проект „Transborder Training & Valorization Network”, за финансиране по програма European territorial cooperation programme Greece – Bulgaria 2007-2013.

Януари – Юли, 2009 – Подизпълнител по проект „Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара като национално представителна работодателска организация“ –  Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013.

Май – Декември, 2009 – Спечелен и изпълнен проект „Към свят без домашно насилие”, финансиран от Световната банка в партньорство с Асоциация „ДЕМЕТРА“ – Бургас.