Услуги

Сдружение „Югозападна инициатива” (ЮЗИ) работи за:

 • Оптимални решения за вашия бизнес;
 • Коректни и ефективни управленски решения;
 • И е вашия Компетентен и доверен съветник;

Консултации за неправителствени организации:

Новостите и възможностите и процедурите за финансиране на различни инициативи по оперативните програми по структурните фондове или други донорски програми на Европейския съюз и международни финансови институции. Разработването на проектно предложение за кандидатстване за средства от еврофондовете изисква сериозни познания и опит с цел обосноваване на нуждата от средствата и ползите, които проекта ще донесе на компанията. Необходимо е, добре да се познават и процедурите, сроковете за кандидатстване, изискванията към формата на документацията и др.

Консултиране на бизнес организации:

ЮЗИе специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса. Наши клиенти са производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, земеделски производители, инвеститори в проекти за селски туризъм и ВЕИ, стартиращи иновативни компании. Целта на нашата дейност е да подпомага представителите на малкия и среден бизнес да се възползват от безвъзмездните финансови средства по програмите, за да финансират нужните за развитието си инвестиции.

ЮЗИ подпомага своите партньори и клиенти в изготвянето на професионално подготвени проектни предложения според изискванията на финансиращите програми, като по този начин съдейства за одобрението на подадените заявления и съответното отпускане на средства за финансиране.

Етапите от подготовката на проект за кандидатстване за финансиране са:

 • Да изслушаме Вашите идеи и на базата на предоставена от Вас информация да направим оценка на възможностите на Вашата организация да кандидатства по съответните финансиращи програми.
 • Да Ви насочим към подходяща схема за кандидатстване.
 • Да Ви помогнем да определите точно обхвата на Вашия проект, така че той да отговаря на изискванията на програмата и да спомогне за осъществяване на Вашите стратегически цели.
 • Да сформираме екип, който с Ваше съдействие да изготви проектното предложение.
 • Да извършим предварителен контрол на всички необходими придружаващи документи, така че те да съответстват изцяло на изискванията в Насоките за кандидатстване и съответните нормативни документи.
 • Да внесем проектното предложение и да следим неговия статус.

Подписването на Договор за безвъзмездно финансиране не е гаранция за успех. Проектът трябва да бъде „защитен” пред Договарящия орган, така че Вие да получите финансирането в пълния си размер. Всичко това е свързано със спазване на строго определени правила и процедури, с подготовката и съхранението на значителен обем оперативна и отчетна документация. Тук ние Ви предлагаме:

 • Подготовка на всички документи, свързани с плащания (авансово, междинни и балансово) по проекта.
 • Създаването и поддържането на архив на проекта.
 • Изготвянето и навременното внасяне на всички изисквани междинни отчети.
 • Всички процедури за избор на подизпълнител съгласно принципите за целесъобразност и законосъобразност.
 • Финалното окомплектоване на всички документи на проекта, подготовката и внасянето на финален технически и финансов доклад.

Основните програми, по които ЮЗИ работи и консултира, са:

 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 • Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020
 • Трансгранично сътрудничество Гърция – България, България – Северна Македония, България – Сърбия.

ЮЗИ е консултантска компания, която представя своите услуги на български фирми и предприятия, които искат да развиват и управляват своят бизнес успешно. Ние разработваме и управляваме проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансови програми. Изработваме маркетингови стратегии, бизнес планове и финансови анализи. Ние ще Ви предложим широк спектър от услуги в областта на консултирането. Ако имате нужда от оптимизация на Вашия бизнес или осигуряване на безвъзмездна помощ за развитието му, нашият екип ще Ви представи гъвкави решения.

По-подробна информация за услугите, които можем да Ви предоставим, както и за въпроси свързани с Европейските финансиращи програми, може да се свържете с нас на посочените координати.