За нас

СНЦ „Югозападна инициатива“ е създадено в края на 2008 година в град Благоевград от осем физически лица.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  ЮГОЗАПАДНА ИНИЦИАТИВА е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Ц Е Л И:

 

Да участва и подпомага напредъка, интеграцията и сътрудничеството на Благоевград и региона с  национални, европейски и световни структури и общности.

Направленията в работата на Сдружението са:

 1. да утвърждава обществените позиции на града и региона в страната, в Европейския съюз и по света, чрез дейности и проекти, осъществявани от членовете на Сдружението;
 2. да представя своите членове пред национални и международни организации, институции и форуми в кръга на установените с устава правомощия;
 3. да сътрудничи с други български и международни организации, осъществяващи дейности, свързани с целите на Сдружението;
 4. да създава условия за обществено-икономическо развитие на града и региона  в приоритетните направления: общество на знанието; развитие на човешките ресурси; екология и устойчиво развитие; образование, култура и изкуство; трансгранично сътрудничество;
 5. подобряване на средата за живот и работа, повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие;
 6. повишаване знанията на българското общество за Европейския съюз(ЕС);Формиране на ценности, свързани с общоевропейското културно пространство;
 7. изграждане на устойчиви градски центрове свързани с техните по-слабо урбанизирани прилежащи територии;
 8. мобилизиране на ресурси – местни, регионални, трансгранични за реализиране на политиките за регионално и местно развитие.
 9. насърчаване активното и ефективно участие в обществения живот, формиране на социална подкрепа, развитие на доброволчеството след младите хора.

За постигане на основната си цел Сдружението осъществява дейности по:

 1. Предоставяне на адекватна и актуална информация за процесите, ценностите и достиженията на ЕС в областта на регионалистиката, социалното дело, образованието, културата, спорта и реализацията на младите хора;
 2. Организиране, провеждане на проучвания и изследвания свързани с регионалната политика в ЕС, региона  и България;
 3. провеждане на обучение и разработване на образователни програми за   подготовка на експерти и доброволци за нуждите на културния, образователния и социалния сектор;
 4. Организиране на симпозиуми, семинари, конференции, кръгли маси, презентации, изложби, спектакли и други форуми и инициативи, свързани с регионалното развитие;
 5. Издаване на печатни и електронни издания: статии, брошури, книги, бюлетини, списания и др. материали вкл. в онлайн-вариант;
 6. Създаване на регионални информационни центрове, уеб-портали, интернет-страници с европейска тематика, центрове за популяризиране на културата и изкуството;
 7. Насърчаване на младите хора в неравностойно положение (културно, географско, икономическо, физически увреждания) за участие в обществения  живот и европейските процеси.

 

СРЕДСТВА  ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ:

Сътрудничество с държавни и общински структури и обществени организации в областта на евроинтеграцията, трансграничното сътрудничество, културно-образователната област  и участието на младите в този процес, включително, (но не само):

 1. Извършване на научни и приложни изследвания;
 2. Изготвяне на анализи, консултации, становища и предложения за усъвършенстване на действащото законодателство, уреждащо целите на Сдружението;
 3. Изготвяне и участие в национални, трансгранични и регионални проекти и програми;
 4. Изграждане на материално – техническа база.

Международно сътрудничество с организации и институции за:

 1. Информационен обмен;
 2. Партньорство по проекти и програми;
 3. Организиране на самостоятелни или участие в съвместни конференции, симпозиуми, семинари и форуми за регионално развитие;

Партньорство с други НПО в страната за постигане целите на Сдружението;

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за постигане на определените в този устав цели. Членството в Сдружението е доброволно и не ограничава членовете си от участие в други организации.

Управителен съвет:

 • Теменужка Павлова Тасева – председател
 • Даниела Проданова Симидчиева
 • Иван Василев Масларски

ЕКИП:


ЮЗИ работи с подбран кръг от консултанти – собствени служители и асоциирани експерти и организации, чийто опит включва успешно подготвени и изпълнени проекти по предприсъединителните програми ФАР и САПАРД и по актуалните в момента – Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност 2014-2020», Трансгранично сътрудничество 2014-2020, Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“  и Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Екипът ни се състои от опитни професионалисти, експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти. Нашите консултанти са подготвени да отговорят на всички нови предизвикателства, свързани с ефективно усвояване на средства от европейски и други донорски програми и фондове:

Теменужка Тасева – Председател на Сдружението;

Валентин Константинов – Експерт Проектно финансиране, Кредитно консултиране;

Валя Данкова – Експерт по Европейски грантови схеми (Еразъм +, Н2020, Лайф +, COSME, SME Instruments, Interreg 2014-2020), обучител, лектор и тренер по Човешко развитие;

Георги Даков – Експерт Уеб Дизайн, Комуникации&ПР, Мениджмънт на събития, Инвестиционен консултант;

Ивайло Томчев – Експерт Проектно финансиране, Инвестиционно проектиране и консултиране;

Ирина Драганова – Експерт по Европейски грантови схеми (Еразъм +, Н2020, Лайф +, COSME, Оперативна програма «Човешки ресурси», Interreg 2014-2020), Комуникации и ПР;

Сергей Ангелов – Експерт по Европейски грантови схеми (Н2020, Лайф +, COSME, SME Instruments, Interreg 2014-2020, Норвежки финансов механизъм 2017-2023), обучител, лектор и тренер по Предприемачество, Иновации и Стартапи, Инвестиции;

Христина Попова – Финансов експерт;