Съобщение за провеждане на Кръгла Маса

по проект №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0053 „Дигиталната трансформация – със или без гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: № BG05SF0P001-2.009-0053-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

ПРИОРИТЕТНА ОС2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Дигиталната трансформция – със или без гражданското общество”

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „Югозападна инициатива, Благоевград

ПАРТНЬОР: Сдружение с нестопанска цел „Институт за европейски ценности,-София

ДАТА: 16.12.2019г., 11.00 часа

Място: гр. София, ул.Коломан 6, ет 2 Бизнес Център Интерленд

Каним всички, които имат интерес към тематиката на проекта да посетят провеждането на Кръгла маса на 16.12.2019г.от 10 часа на адрес: гр. София, ул. Коломан, 6 бизнес център Интерленд“ за да обсъдим въпросите за  взаимодействието бизнес –гражданско общество – изпълнителна власт в условията на Дигиталната трансформация на обществото; с предложенията за промени в нормативната база и структури, свързани с Дигиталната трансформация;  да черпят от тях инфромация и идеи, които да реалзират или на нашата интернет платформа: https://swi-bg.eu/

ТЕМИ за ОБСЪЖДАНЕ в рамките на Кръглата маса:

  • Превръщане на България в атрактивна инвестиционна дестинация в дългосрочен план;
  • Насърчаване на инвестиционната активност в приоритетни сектори, които създават висока добавена стойност и повишават конкурентоспособността на икономиката;
  • Повишаване на конкурентоспособността на българските фирми;
  • Направление 1: Укрепване на връзката между науката и индустрията в страната и ускорено интегриране на България в Европейски и международни програми, инициативи и мрежи свързани с развитието и прилагането на Индустрия 4.0.
  • Направление 3: Изграждане на човешки, научен, организационен и институционален капацитет за развитие на Индустрия 4.0 в България.

Всичко това, според нас задължава ръководството на МИ, час по-скоро да се обърне с лице към предизвикателствата на ДТ. Нещо повече, с настоящия проект се надяваме да се съберат достатъчно аргументи въпросите свързани с ДТ /ИИ да се превърна в основен приоритет. Основните аргументи са:

  • Бизнесът не е готов за И4.0 и няма визия за това, с малки изключения (67% ще влязат в ДТ);
  • Неправителственият сектор е още по далеч от дигиталната трансформация;
  • Плахи опити на Изпълнителната власт да формулира визия и страегия за дигиталната трансформация на обществено-икономическите отношения в И4.0. МИ икономиката е единственият субект на изпълнителната власт предприел конкретни мерки;
  • Липса на тристранен разговор (трилог) между бизнес гражданско общество и власт ( изпълнителна );
  • Остарели стратегически документи като горе посочените;

За допълнителна информация можете да се свържете с ръководителя на проекта Сергей Ангелов, тел: 0897973022

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *